اطلاعیه:

روز و ساعت شروع انتخاب محل کارورزی ترم بهمن 1397 به شرح زیر می باشد: یکشنبه 05/12/1397 ساعت 21 تا روز سه شنبه 07/12/1397 ساعت 23


دانشجویان باید در تاریخ تعیین شده نسبت به ثبت نام در سایت کارآموزی اقدام نمایند. پس از تاریخ های اعلام شده امکان ثبت نام وجود ندارد.


پس از دریافت معرفی نامه ها و لیست حضور و غیاب جهت تایید معرفی نامه ها از روز سه شنبه 07/12/1397 تا روز شنبه 11/12/1397 به واحد کارآموزی مراجعه نمایید.


نسبت به ثبت گزارش‌ها در بعدازظهر هر روز کارورزی در سامانه کارآموزی، اقدام نمایید