اطلاعیه:

روز و ساعت شروع انتخاب محل کارورزی ترم تابستان 1398 به شرح زیر می باشد: شنبه 01/04/1398 ساعت 8 تا روز دو شنبه 03/04/1398 ساعت 23


دانشجویان باید در تاریخ تعیین شده نسبت به ثبت نام در سایت کارآموزی اقدام نمایند. پس از تاریخ های اعلام شده امکان ثبت نام وجود ندارد.


پس از دریافت معرفی نامه ها و لیست حضور و غیاب جهت تایید معرفی نامه ها از روز یکشنبه 02/04/1398 تا روز چهارشنبه 05/04/1398 جهت ممهور نمودن معرفی نامه ها به دبیرخانه دانشگاه مراجعه نمایید. مراجعه به واحد کارآموزی ضرورت ندارد مگر در مواردی که با مشکلی مواجه شده باشید.
در دوره ی تابستان به دلیل محدودیت زمانی در انتخلاب روزها، در انتخاب روز، گزینه تمام روز های هفته انتخاب شود


نسبت به ثبت گزارش‌ها در بعدازظهر هر روز کارورزی در سامانه کارآموزی، اقدام نمایید