اطلاعیه: دانشجويان كارشناسي ارشد پيوسته دوره 32 و 33 براي انتخاب محل كارورزي در تهران به واحد كارآموزي مراجعه نمايند.
بديهي است آندسته از دانشجويان كارشناسي ارشد پيوسته دوره 34 و 35 كه متقاضي كارورزي در شهرستان هستند مي توانند نسبت به تعيين محل كارورزي خود از طريق سايت اقدام نمايند. اين دسته از دانشجويان لازم است توجه داشته باشند كه شعب اطفال، رايانه ، خانواده، جنايي، ارشاد و پزشكي در مركز استان مستقر است.